Jak budować model biznesowy e-commerce w oparciu o powracalność klientów i retencję?

W dynamicznym świecie e-commerce, sukces sklepów internetowych zależy nie tylko od zdolności przyciągania nowych klientów, ale przede wszystkim od umiejętności budowania z nimi trwałej więzi.
7 sierpnia 2023

Sklepy internetowe powinny zrozumieć, że klucz do osiągnięcia zyskowności tkwi w powtarzalnych zakupach, czyli poniekąd w lojalności klientów. Tradycyjne podejście polega na koncentrowaniu się na strategiach marketingowych, które mają na celu sprowadzenie użytkowników na stronę sklepu. Jednak w dzisiejszej ekonomii e-commerce, ta metoda może okazać się nieopłacalna. Często pierwsze zakupy klienta są kosztowne, a koszt zdobycia klienta przewyższa uzyskaną prowizję. To dopiero wtedy, gdy dane klienta znajdą się w bazie danych sklepu, możliwe jest prowadzenie działań niskokosztowych, tj. nastawionych na przekonanie klienta do kolejnych zakupów. 

Przez wiele lat priorytetem dla firm działających w e-commerce było przede wszystkim pozyskiwanie nowych klientów. Skupiano się na akwizycji, czyli zdobywaniu jak największej liczby nowych klientów, co było naturalnym krokiem dla nowych marek internetowych lub sklepów online, które chciały zwiększyć swoją bazę klientów. Jednak z czasem zaczęto dostrzegać, że strategia skoncentrowana wyłącznie na pozyskiwaniu nowych klientów nie przynosi trwałych efektów w długim okresie czasu.

Okazało się, że zwiększenie przychodów w e-commerce wymaga bardziej zrównoważonego podejścia, które uwzględnia zarówno pozyskiwanie nowych klientów, jak i utrzymanie istniejących. Właśnie tutaj wchodzi w grę koncepcja retencji klientów, czyli umiejętność budowania długotrwałych relacji z już istniejącymi klientami.

Spis treści:

Minimalizacja kosztów pozyskania klienta i wskaźnik CAC

Pozyskanie nowego klienta wiąże się z wysokimi kosztami, które obejmują różne działania marketingowe, mające na celu przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów. Koszty te mogą być znaczące, szczególnie na konkurencyjnym rynku e-commerce, gdzie walka o uwagę klienta jest coraz trudniejsza. Dlatego minimalizacja tych kosztów i skuteczne zarządzanie nimi jest kluczowe dla osiągnięcia zyskowności.

W tym kontekście powracalność klientów ma ogromne znaczenie. Istniejący klient, który już dokonał zakupu w sklepie online, jest zaznajomiony z marką, jej ofertą i jakością produktów. Nie jest konieczne ponowne przekonanie go do pierwszego zakupu, co oznacza niższe koszty w porównaniu z pozyskiwaniem nowych klientów. Ponadto zbudowanie trwałej więzi z klientem i zapewnienie mu doskonałego doświadczenia zakupowego, prowadzi do większej lojalności i powtarzalnych zakupów.

Minimalizacja kosztów pozyskania klienta, poprzez skupienie się na jego powracalności ma istotne znaczenie dla generowania zysków w sklepach online. Długotrwałe relacje z klientami, spersonalizowane podejście, programy lojalnościowe i wysoka jakość obsługi to elementy, które sprzyjają budowaniu trwałej więzi z klientem i prowadzą do długoterminowego sukcesu biznesowego.

Analizując temat kosztów pozyskania klienta nie sposób nie wspomnieć o wskaźniku CAC (koszt pozyskania klienta).Wskaźnik CAC (Cost of Customer Acquisition) to miara kosztu pozyskania klienta, czyli średniego kosztu, jaki firma ponosi na zdobycie jednego nowego klienta. Jest to ważny wskaźnik w e-commerce, który pomaga ocenić efektywność działań marketingowych i akwizycyjnych. CAC można obliczyć, dzieląc łączne koszty związane z pozyskaniem klientów przez określony okres czasu i przez liczbę nowych klientów pozyskanych w tym samym okresie.

Wysoki wskaźnik CAC może wskazywać na to, że firma ponosi zbyt duże koszty w celu pozyskania nowych klientów. Może to być spowodowane niewłaściwą strategią marketingową, nieoptymalnym wykorzystaniem kanałów reklamowych lub niską skutecznością działań akwizycyjnych. Z drugiej strony niski wskaźnik CAC oznacza, że firma jest w stanie pozyskać klientów w bardziej efektywny i opłacalny sposób.

Ważne jest monitorowanie wartości tego wskaźnika, wraz z innymi metrykami biznesowymi, takimi jak wskaźnik retencji klientów (LTV), aby uzyskać pełniejszy obraz efektywności działań marketingowych i akwizycyjnych. Dzięki analizie tych dwóch wskaźników można dostosować strategię pozyskiwania klientów i retencji, aby minimalizować koszty i maksymalizować wartość klientów dla firmy.

W celu obniżenia wskaźnika CAC, firmy e-commerce mogą zastosować różne strategie, takie jak optymalizacja wydatków reklamowych, lepsze targetowanie grup docelowych, wykorzystanie skutecznych narzędzi do śledzenia efektywności kampanii reklamowych, inwestowanie w marketing szeptany i rekomendacje od zadowolonych klientów, a także rozwijanie strategii retencji klientów, aby zwiększać wartość klientów powracających.

Obliczając CAC można skupić się na pojedynczym kliencie, ale tylko pod warunkiem wdrożenia odpowiednich narzędzi analitycznych i w miarę prostych scenariuszy (np. klient trafiający do sklepu bezpośrednio z łatwej do pomiaru kampanii PPC). Możliwe jest również i de facto częściej stosowane wyliczanie uśrednionego CAC – aby je obliczyć należy uwzględnić łączne koszty związane z pozyskaniem klientów w określonym okresie i podzielić je przez liczbę nowych klientów zdobytych w tym samym okresie.

Przykład:

Załóżmy, że firma XYZ poniosła w ciągu jednego roku koszty marketingowe w wysokości 100 000 zł (obejmujące reklamy, kampanie, narzędzia marketingowe itp.). W tym samym okresie firma zdobyła 500. nowych klientów.

Aby obliczyć CAC, podzielimy koszty marketingowe przez liczbę nowych klientów:

CAC = 100 000 zł / 500 klientów = 200 zł

W tym przypadku średni koszt pozyskania jednego klienta wynosi 200 zł. Oznacza to, że firma XYZ poniosła średnio 200 zł kosztów na zdobycie jednego nowego klienta.

Przykład ten ma charakter ilustracyjny, a rzeczywiste obliczenie CAC może być bardziej złożone i wymagać uwzględnienia szerszego zakresu kosztów związanych z pozyskiwaniem klientów.

Warto pamiętać, że CAC można obliczać dla różnych okresów czasowych (miesiące, kwartały, lata) i dostosowywać go do potrzeb firmy. Dodatkowo ważne jest uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z pozyskiwaniem klientów, takich jak wydatki na reklamy, kampanie marketingowe, wynagrodzenia pracowników, narzędzia i inne związane koszty.

Ostatecznie, wskaźnik CAC stanowi istotne narzędzie analityczne, które pomaga firmom e-commerce w zarządzaniu kosztami pozyskania klienta i podejmowaniu strategii mających na celu minimalizację kosztów oraz zwiększenie efektywności działań akwizycyjnych.

Wzrost wartości klienta i wskaźnik LTV

Kolejnym ważnym aspektem powracalności klientów jest wzrost wartości klienta dla firmy. Powracający klienci zazwyczaj generują większą wartość dla sklepu online niż pierwotne zakupy. Po pierwsze, skłonność klienta do ponownych zakupów wynika z pozytywnych doświadczeń, jakie miał z danym sklepem. To zaufanie i więź emocjonalna przekładają się na większą lojalność i gotowość do wydawania większych sum pieniędzy.

Ponadto wśród powracających klientów często obserwuje się także wyższą, średnią wartość koszyka zakupowego. Im więcej zakupów dokonują klienci, tym większe zyski generują dla sklepu online. Długoterminowa relacja daje e-commerce możliwość lepszego poznania preferencji i potrzeb klienta, co umożliwia personalizację oferty i rekomendacji produktów. To z kolei prowadzi do większej wartości koszyka zakupowego i zwiększa przychody firmy.

Analiza wartości klienta po pierwszych zakupach często dostarcza informacji, które mogą wydawać się niepokojące dla sklepów online. Okazuje się, że pierwsze zakupy zazwyczaj nie przynoszą natychmiastowej opłacalności. Jednak należy pamiętać, że jest to zjawisko naturalne. Wiele sklepów online doświadcza sytuacji, w której koszt pozyskania klienta jest równy lub nawet przewyższa marżę ze sprzedaży w trakcie pierwszego zakupu.

Dopiero po drugich lub kolejnych zakupach, gdy klient już zbudował więź emocjonalną z marką, dokładnie poznał ofertę sklepu i doświadczył wysokiej jakości obsługi, analiza wartości klienta zaczyna przynosić bardzo optymistyczne wyniki. Klient, który jest zadowolony z pierwszych zakupów, ma tendencję do powtarzalności i staje się bardziej lojalny. Powtarzające się zakupy generują zyski, a koszty związane z pozyskaniem klienta stają się mniej istotne.

Przykład:

Rozważmy przykład, który ilustruje opisane wcześniej pojęcia. Załóżmy, że sklep online ma średnią wartość koszyka wynoszącą 200 zł, a marża na sprzedaży wynosi 20%. To oznacza, że za każdym razem sklep generuje marżę w wysokości 40 zł (czyli 20% z 200 zł). Niemniej jednak, pierwsze zakupy klienta mogą być kosztowne dla sklepu, gdyż mogą przekraczać tę marżę. Weźmy pod uwagę sytuację, w której wspomniany koszt doprowadzenia do pierwszych zakupów danego klienta wynosi 50 zł. Oznacza to, że sklep ponosi stratę w wysokości 10 zł (40 zł marży minus 50 zł koszu pozyskania klienta).

Jednak w dalszym ciągu cyklu życia klienta, koszt pozyskania kolejnych zakupów staje się tańszy. Załóżmy, że koszt pozyskania klienta na jego kolejne zakupy wynosi 20 zł. Oznacza to, że sklep wydaje 20 zł na działania marketingowe w celu zachęcenia klienta do powtórnego zakupu. W tym przypadku, gdy klient ponownie wydaje 200 zł, sklep generuje 40 zł marży, co jest zgodne z wcześniejszymi założeniami.

Dodatkowo sklep ponosi koszt pozyskania klienta w wysokości 20 zł. Ostatecznie sklep ma przychód w wysokości 400 zł, marżę w wysokości 80 zł oraz koszty pozyskania klienta w wysokości 70 zł.

Analizując ten przykład, można zauważyć, że już na tym etapie cyklu życia klienta, sklep ma bilans pozytywny. Przychód wynoszący 400 zł minus marża w wysokości 80 zł i koszty pozyskania klienta w wysokości 70 zł daje nam wynik dodatni, czyli sklep odnosi zysk.

Warto zauważyć, że powyższy przykład jest uproszczonym scenariuszem, mającym na celu ilustrowanie związku między wartością klienta a opłacalnością sklepu. Rzeczywiste koszty i przychody mogą różnić się w zależności od specyfiki branży, strategii marketingowej i efektywności działań retencyjnych. Niemniej jednak, pokazuje on, jak z czasem wartość klienta i powtarzalność zakupów mogą wpływać na zyski sklepu oraz minimalizację kosztów pozyskania klienta.

Ważnym wskaźnikiem, który sklepy online powinny brać pod uwagę w analizie wartości klienta, jest wskaźnik Customer Lifetime Value (LTV) - czyli wartość klienta na przestrzeni całego cyklu jego życia. LTV uwzględnia zarówno koszty pozyskania klienta, jak i wartość generowaną przez niego w wyniku powtarzalnych zakupów. To pojęcie staje się jednym z głównych wskaźników, na których opierają się strategie rozwoju sklepów online.

Analiza LTV umożliwia sklepom internetowym ocenę opłacalności poszczególnych klientów oraz identyfikację tych, którzy przynoszą największą wartość. Na podstawie tych informacji sklepy mogą skoncentrować swoje działania marketingowe i retencyjne na grupie konsumentów o najwyższym potencjale generowania zysków. Dzięki temu mogą skuteczniej zarządzać budżetem marketingowym, minimalizować koszty pozyskania klienta oraz zwiększać zyski, poprzez rozwijanie długotrwałych relacji z wartościowymi klientami.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z naszymi artykułami z bloga. Nie przegap najciekawszych naszych wpisów.

Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług na Twoją rzecz. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.

Liczenie wartości klienta (Customer Lifetime Value, LTV) jest istotnym aspektem analizy biznesowej, pozwalającym oszacować, ile wartości przynosi pojedynczy klient na przestrzeni całego jego cyklu życia, jako klienta. Istnieje kilka metod obliczania LTV, a jedną z najpopularniejszych jest metoda średniej wartości klienta – ta metoda idealnie wpasowuje się do policzenia średniego parametru dla całego sklepu, ale także świetnie się sprawdza do szacowania potencjału dla konkretnych segmentów (porównanie wcześniej wyliczonych LTV dla każdego z segmentów, a następnie koncentracja na segmentach, w których ten wskaźnik jest najwyższy).

Metoda średniej wartości klienta opiera się na 3 głównych elementach: średnim przychodzie z klienta, marży na sprzedaży oraz średnim okresie czasu, jaki klient pozostaje aktywny. Oto kroki, które można podjąć, aby obliczyć LTV przy użyciu tej metody:

 1. Oblicz średni przychód z klienta (ARPU - Average Revenue Per User/Unit) – ważne:
 • ARPU oznacza całkowity przychód / liczba klientów.
 • ARPU jest średnim przychodem generowanym przez każdego klienta w określonym okresie czasu. Możesz obliczyć ARPU dla konkretnego miesiąca, kwartału lub roku.
 1. Oblicz marżę na sprzedaży (GPM - Gross Profit Margin) – ważne:
 • GPM to (Całkowita marża / Całkowity przychód) *100.
 • Marża na sprzedaży to procentowy udział marży w całkowitym przychodzie. Możesz obliczyć tę wartość, dzieląc całkowitą marżę przez całkowity przychód i mnożąc przez 100, aby otrzymać wynik w procentach.  
 1. Oblicz średni okres aktywności klienta (ACT - Average Customer Lifespan) - ważne:
 • ACT = Średni czas aktywności klienta.
 • Średni okres aktywności klienta to średnia liczba lat lub miesięcy, w czasie których klient pozostaje aktywny i dokonuje zakupów w sklepie.
 1. Oblicz LTV – ważne:
 • LTV = ARPU * GPM * ACT.
 • Pomnożenie ARPU przez GPM i ACT daje nam LTV, czyli wartość klienta na przestrzeni jego cyklu życia, jako klienta.

Warto pamiętać, że metoda średniej wartości klienta jest uproszczoną formułą i nie uwzględnia złożoności i zmienności zachowań klientów.

Przykład:

Załóżmy, że sklep online ma średnie ARPU wynoszące 500 zł, GPM na poziomie 30% i średni okres aktywności klienta wynoszący 2 lata.

 • ARPU = 500 zł
 • GPM = 30% = 0,30
 • ACT = 2 lata

LTV = 500 zł * 0,30 * 2 = 300 zł

Otrzymujemy wartość LTV wynoszącą 300 zł. Oznacza to, że przeciętny klient generuje 300 zł wartości dla sklepu na przestrzeni 2 lat.

W e-commerce istnieje także kilka innych metod obliczania wartości klienta (Customer Lifetime Value, LTV), które uwzględniają różne czynniki i są bardziej zaawansowane. Oto 3 popularne metody:

 1. Metoda LTV oparta na segmentacji klientów (wspominana już wcześniej) - ta metoda polega na podziale klientów na różne segmenty na podstawie ich zachowań, preferencji, wartości zakupów itp. Następnie dla każdego segmentu oblicza się LTV osobno. Pozwala to na bardziej precyzyjne dostosowanie strategii marketingowych i działań retencyjnych do konkretnych grup klientów.
 2. Metoda LTV oparta na wskaźniku odnowień - ta metoda skupia się na analizie, jak często klienci powracają i dokonują kolejnych zakupów. W przypadku subskrypcji, modeli biznesowych, opartych na powtarzalności zakupów lub regularnych zamówień, wskaźnik odnowień jest kluczowym czynnikiem do obliczania LTV. Oblicza się go, jako stosunek liczby klientów, którzy dokonali kolejnego zakupu do liczby wszystkich klientów.
 3. Metoda LTV oparta na wartości przyszłych dochodów - ta metoda uwzględnia przyszłe dochody generowane przez klienta, biorąc pod uwagę potencjał ich wzrostu i wartość dodaną, jaką mogą przynieść w przyszłości. Jest to bardziej zaawansowana metoda, która wymaga prognozowania i uwzględnienia czynników, takich jak wzrost klienta, zmiany cen, wprowadzenie nowych produktów itp.

W przypadku e-commerce, szczególnie ważne jest uwzględnienie długoterminowych relacji z klientem oraz dynamiki danej branży. Dlatego analiza LTV powinna być elastyczna i dostosowana do specyfiki sklepu online. Ważne jest również monitorowanie i aktualizowanie danych, aby uwzględnić zmiany w zachowaniach klientów i rynkowych trendach.

Stworzymy dla Ciebie skuteczną strategię e-marketingową!
Zapytaj o ofertę

 

Warto pamiętać, że wybór odpowiedniej metody obliczania LTV zależy od konkretnych celów biznesowych, dostępności danych i charakterystyki branży e-commerce. Dobrze przeprowadzone analizy LTV pozwalają sklepom internetowym lepiej zrozumieć wartość klienta, dostosować strategie retencji i podejmować bardziej świadome decyzje, dotyczące inwestycji w marketing i obsługę klienta.

Segmentacja klientów na podstawie wartości LTV

Na podstawie obliczonej wartości LTV można podzielić klientów na różne segmenty, takie jak "niski LTV", "średni LTV" i "wysoki LTV". Następnie można skupić się na wzmocnieniu relacji z klientami o wysokim LTV, oferując im indywidualne promocje, ekskluzywne nagrody lojalnościowe, czy preferencyjne warunki zakupu. Dla klientów o niskim LTV można zastosować strategie retencyjne, takie jak personalizowane rekomendacje produktów lub specjalne oferty i programy lojalnościowe, które mają na celu zwiększenie wartości ich zakupów.

 1. Programy lojalnościowe - wysoki wskaźnik LTV wskazuje, że klienci są lojalni i skłonni dokonywać powtarzalnych zakupów. W takim przypadku skuteczną strategią może być wprowadzenie programu lojalnościowego, który nagradza klientów za ich aktywność i lojalność. Programy lojalnościowe mogą obejmować zbieranie punktów za zakupy, ekskluzywne korzyści, dostęp do specjalnych ofert czy programy poleceń. Dzięki temu klientom o wysokim LTV można dostarczyć dodatkową wartość, co wzmacnia więź emocjonalną z marką i zachęca do dalszych zakupów.
 2. Personalizacja komunikacji i ofert - wysoki LTV oznacza, że klient już nawiązał trwałą więź z marką i jest bardziej skłonny do interakcji. Wykorzystując dane o preferencjach, historii zakupów i zachowaniach klientów, można dostosować komunikację i oferty do ich indywidualnych potrzeb. Personalizowane rekomendacje produktów, przypomnienia o ulubionych produktach, urodzinowe promocje czy informacje o nowościach w asortymencie, mogą przyczynić się do utrzymania klientów o wysokim LTV i zwiększenia ich zaangażowania.
 3. Długoterminowe programy retencyjne - w przypadku klientów o wysokim LTV warto zainwestować w długoterminowe programy retencyjne. Mogą to być programy subskrypcyjne, które oferują regularne dostawy produktów lub usług, programy członkowskie, które dają dostęp do ekskluzywnych korzyści, czy programy partnerskie, które nagradzają klientów za polecenie sklepu innym osobom. Takie programy angażują klientów na dłuższy okres czasu i budują trwałą więź z marką.

Dostosowanie strategii retencji klientów w zależności od wskaźnika LTV jest kluczowe dla maksymalizacji wartości klientów i generowania zysków w e-commerce. Pozwala to sklepom online skupić swoje działania na klientach o największym potencjale wartości i tworzyć indywidualne doświadczenia, które budują trwałe relacje i zachęcają do dalszych zakupów.

Porównywanie poprzez wskaźnik Customer Retention Rate

Zazwyczaj ten wskaźnik jest stosowany w modelach biznesowych SAAS, czyli takich, w których klienci dokonują comiesięcznych opłat za korzystanie z systemu. Wskaźnik ten można jednak równie dobrze stosować w przypadku e-commerce i może to być świetne uzupełnienie wskaźnika LTV. O ile ten drugi mówi nam o tym, jaką wartość ma dla nas klient o tyle Customer Retention Rate mówi wprost o lojalności. Wskaźnik utrzymania klientów jest miarą, która określa odsetek klientów, którzy pozostają aktywni i kontynuują dokonywanie zakupów w danym okresie czasu.

Przykład:

Załóżmy, że na początku kwartału sklep internetowy miał 1000 klientów, a w ciągu tego kwartału pozyskano 200 nowych klientów. Na koniec kwartału sklep miał 900 klientów.

Customer Retention Rate = ((900 - 200) / 1000) x 100 = 70%

W tym przypadku wskaźnik utrzymania klientów wynosi 70%. Oznacza to, że 70% klientów pozostało aktywnych i kontynuowało zakupy w sklepie przez ten kwartał.

Warto pamiętać, że wskaźnik utrzymania klientów można obliczać dla różnych okresów czasowych, na przykład miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Analiza tego wskaźnika pozwala ocenić skuteczność swoich strategii retencji klientów i podejmować odpowiednie działania, mające na celu zwiększenie lojalności klientów.

Wskaźnikowe abecadło: CAC, LTV i CRR

Wskaźnik CAC (koszt pozyskania klienta), LTV (wartość klienta na przestrzeni życia) oraz wskaźnik utrzymania klientów (Customer Retention Rate) są kluczowymi miarami używanymi w analizie biznesowej, zwłaszcza w kontekście e-commerce.

Analiza tych 3 miar pozwala firmom e-commerce ocenić skuteczność swojej strategii pozyskiwania klientów, oszacować potencjalne zyski i zidentyfikować obszary, w których można poprawić działania marketingowe i obsługę klienta. W połączeniu z innymi wskaźnikami biznesowymi, takimi jak wskaźnik konwersji, wskaźnik zyskowności itp., te miary stanowią cenne narzędzia do monitorowania i doskonalenia efektywności operacyjnej firmy.

Streszczenie 

 • Sklepy internetowe muszą skupić się nie tylko na przyciąganiu nowych klientów, ale także na budowaniu trwałych relacji z nimi.
 • Tradycyjne podejście skupiało się na pozyskiwaniu nowych klientów, ale strategia oparta tylko na tym nie przynosi trwałych efektów.
 • Minimalizacja kosztów pozyskania klienta jest kluczowa dla osiągnięcia zyskowności w e-commerce.
 • Wskaźnik CAC (koszt pozyskania klienta) pomaga ocenić efektywność działań marketingowych i akwizycyjnych.
 • Retencja klientów i budowanie długotrwałych relacji jest istotne dla generowania zysków w sklepach online.
 • Wskaźnik LTV (wartość klienta na przestrzeni życia) uwzględnia zarówno koszty pozyskania klienta, jak i wartość generowaną przez klienta, w wyniku powtarzalnych zakupów.
 • Warto podzielić klientów na segmenty na podstawie wartości LTV i dostosować strategie retencji do poszczególnych grup.
 • Analiza wskaźnika Customer Retention Rate (wskaźnik utrzymania klientów) pomaga ocenić skuteczność strategii retencji i podejmować odpowiednie działania.
 • Wskaźnik CAC, LTV i CRR są kluczowymi miarami w analizie biznesowej e-commerce.
 • Wsparcie dla retencji klientów obejmuje programy lojalnościowe, personalizację komunikacji i ofert oraz długoterminowe programy retencyjne.

Podsumowanie

Prowadzenie dochodowego e-commerce staje się coraz trudniejsze. Dlatego niezmiernie ważne jest posiadanie solidnej strategii biznesowej. Nie można polegać tylko na marketingu, ani ograniczać się do przyciągania nowych klientów i obniżania cen produktów. Konieczne jest strategiczne podejście, które uwzględnia powracalność klientów i pracę nad ich wartością życiową.

W obecnej konkurencyjnej przestrzeni e-commerce, zdobywanie nowych klientów po prostu nie wystarcza. Należy skupić się na utrzymywaniu obecnych użytkowników, ponieważ to oni mogą przynieść największą wartość. Model biznesowy, który uwzględnia długoterminowe relacje z klientami, jest absolutnie niezbędny. Musimy zadbać o to, aby klienci stali się powracającymi użytkownikami, którzy regularnie dokonują zakupów w naszym sklepie.

Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest praca nad wartością życiową klienta (LTV). Musimy zrozumieć, ile wartości generuje każdy klient na przestrzeni całego cyklu życia i skoncentrować się na maksymalizacji tej wartości. Oznacza to, że nie możemy skupiać się tylko na pojedynczych transakcjach, ale musimy budować trwałe relacje, oferując wysoką jakość obsługi i dostarczając wartościowych produktów.

Podsumowując, aby odnieść sukces w trudnym świecie e-commerce, musimy mieć dobrze przemyślaną strategię biznesową. Skupienie się na powracalności klientów i praca nad wartością życiową klienta jest kluczem do sukcesu. Musimy wyjść poza tradycyjne podejście skupione na zdobywaniu nowych klientów i obniżaniu cen. Zamiast tego, musimy zbudować trwałe relacje z klientami, oferując im wartość i doskonałą obsługę. Tylko w ten sposób osiągniemy sukces w rozwijającym się środowisku e-commerce.

Wojciech Szymański
AUTOR
CEO Ideo Force
tel.500 226 626
Napisz do mnie
UDOSTĘPNIJ
in tw fb
Ocena artykułu:
Twoja ocena:
Średnia ocen użytkowników 5.0 na podstawie 8 ocen

Inne wpisy