Polityka prywatności

Polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, które podane zostały w trakcie korzystania z serwisu.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszego serwisu i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Spółka Ideo Force Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351872 chyba że wyraźnie zostanie wskazane inaczej.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z serwisu
•    podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;
•    dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii.
 
Gdzie przechowywane są Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Zabezpieczenie danych

Oświadczamy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Twoje dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
•    korzystania z Serwisu na podstawie Twojego zainteresowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
•    wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
•    analitycznych, np. w celu doboru usług dla Ciebie, potrzeb; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, Twojego  zainteresowania, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
•    archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
•    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
•    otrzymywania informacji handlowej, jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
•    badania Twojej satysfakcji i określania jakości usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
•    w celu oferowania Ci bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z wykorzystaniem profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane w celu korzystania z Serwisu są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy z tym związanej. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzamy wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem poprzez wiadomość email wysłaną na adres kontakt@ideoforce.pl

Do jakich odbiorców będą przekazywane Twoje dane?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim – naszym partnerom - wyłącznie w związku z realizacją celów serwisu lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy, jeżeli dojdzie do jej zawarcia.
Twoje dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Możemy także przekazać Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw w szczególności, gdy naruszysz przepisy prawa.

Więcej o wykorzystywaniu plików Cookies możesz przeczytać tutaj.