Benchmark UX

Benchmark UX jako ciągły proces pozwala nam na pozyskiwanie wartościowych informacji wpływających na skuteczność działania witryny. Analiza i porównywanie funkcjonującego systemu do określonych wzorców umożliwia spojrzenie na doświadczenie użytkownika z różnych perspektyw. Dzięki temu zdobywamy wiedzę, która daje nam okazję do wprowadzania nowych rozwiązań na podstawie własnych obserwacji.

Benchmark UX to wykorzystanie określonych metryk do oceny UX produktu oraz porównania go z innymi produktami. Testy porównawcze UX pozwalają na tworzenie produktów dostosowanych do użytkownika.

Mateusz Bober
Mateusz Bober
Senior UX / UI Designer, Team Leader
  • tel. 723 988 859
Napisz do mnie

Benchmark UX

Po wykonanym etapie, jakim jest analiza biznesowa, kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie analizy konkurencji i benchmarkingu. W przypadku analizy konkurencji będziemy mówić o zbadaniu rynku, na którym działa klient. Chodzi o zebranie informacji o konkurencyjnych podmiotach, określenie atrakcyjności firmy z jej mocnymi i słabymi stronami (analiza SWOT), zidentyfikowanie strategii marketingowej oraz wielu innych czynników określających otoczenie, w którym będzie ulokowany produkt lub usługa. Przy zastosowaniu odpowiedniej metodologii badań, analiza konkurencji powinna być przeprowadzana cyklicznie – jednym z głównych elementów definiujących sukces produktu czy usługi jest wiedza o konkurencji. 

Benchmarkingu nie należy traktować jako alternatywy dla analizy konkurencji. Mówimy tutaj o całkowicie oddzielnym procesie dostarczającym informacji w osobnym obszarze, który również ma istotny wpływ na podniesienie atrakcyjności projektowanego lub posiadanego produktu. W omawianym zakresie benchmarking będziemy definiować jako proces pozyskiwania wzorców projektowych. 

Błędem jest realizowanie benchmarkingu bez wcześniej przeprowadzonej analizy biznesowej. Odpowiednio przeprowadzona analiza, będzie wyznaczała główne procesy dla produktu. Musi być swojego rodzaju mapą potrzeb, które należy skonfrontować z istniejącymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dlatego benchmarking jest odpowiednią metodą pozyskania wiedzy o standardach i procesach, z których korzystają na co dzień użytkownicy. 

Analiza UX

Realizując ten proces analizy UX, musimy określić stopień szczegółowości kluczowych procesów, które mają być realizowane w aplikacji lub serwisie internetowym. Jest to niezbędny element do przeprowadzenia prawidłowego benchmarkingu. Należy zestawić ze sobą rozwiązania, które realizują te same cele. Omawiany proces nie ma na celu porównania samego w sobie istniejącego rozwiązania, jako propozycji zastosowania. Kierujemy się zasadą, że to, co działa u konkurencji, nie musi działać u mnie. 

Istnieje szereg zależności, które mogą w znacznym stopniu deprymować zasadność zaadoptowania danej funkcjonalności, w takiej postaci, jaka jest stosowana u konkurencji. Mając wiedzę na temat logiki działania i określonych celów projektowanego rozwiązania, przeprowadzamy badania dostępnych na rynku serwisów lub aplikacji, które są następnie ze sobą porównywane. Przeprowadzona analiza operuje na warstwie logicznej, co umożliwia zaczerpnięcie najlepszych rozwiązań spoza obszaru działalności klienta.

Benchmark ma na celu:

  • Podniesienie atrakcyjności produktu lub usługi.
  • Poprawę User Experience (UX) na etapie projektowania.
  • Określenie dominujących wzorców projektowych.
  • Wypracowanie punktów przewagi nad konkurencją.
  • Identyfikację słabych punktów rozwiązania.

Metryki benchmarkingu

Pierwszym etapem benchmarkingu jest przygotowanie serii metryk, które pozwolą zmierzyć stopień doświadczeń użytkowników. Każdy realizowany projekt posiada indywidualne właściwości, które nie są spotykane w konkurencyjnych rozwiązaniach. Dla celów biznesowych ustalamy wskaźniki, które będą mierzone dla poszczególnych operacji w sklepie internetowym, aplikacji czy specjalistycznej platformie. Jednym z takich wskaźników są Key Performance Indicators (KPI), które definiują główne cele – wskaźniki sukcesu.

Wybór odpowiedniego wzorca

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie dokładnego rozpoznania i porównania dostępnych rozwiązań. Korzystając z wiedzy naszych specjalistów oraz przygotowanych wcześniej analiz przygotowujemy rozszerzoną listę możliwych realizacji pojedynczych operacji. Następnie przygotowana lista zostaje poddana dodatkowej weryfikacji, gdzie podlega ocenie jakościowej oraz szeregu dodatkowych wytycznych UX. Gotowy dokument obejmuje kilka wyselekcjonowanych przykładów wzorców dla pojedynczego procesu. Do każdego zestawienia dołączony jest szczegółowy opis określający sposób i zakres wykorzystania, z wyszczególnionymi elementami mającymi wpływ na postawę i percepcję użytkownika. Dokumentacja uwzględnia wytyczne, które zostały określone na etapie analizy biznesowej oraz spotkaniach roboczych.

Benchmark UX jest ważnym krokiem na etapie projektowania nowego serwisu czy aplikacji mobilnej. Zestawienie, jakie jest wynikiem przeprowadzonej analizy, ma istotny wpływ na kolejne etapy projektowania. Wykorzystując rekomendowane wzorce projektowe, możemy ograniczyć koszty inwestycji na wczesnym etapie projektowania oraz uniknięcia kosztownych i co ważne bardzo czasochłonnych zmian w prototypowaniu.

Zalety testów porównawczych

Warto wspomnieć, że benchmark UX pojawia się również na kolejnych etapach życia produktu  – ale dotyczy innego procesu poprawy użyteczności produktu. W takim przypadku mówimy o teście porównawczym, który weryfikuje doświadczenia użytkownika za pomocą określonych wskaźników, a jego wyniki są zestawione z wcześniej zebranymi danymi ilościowymi. W dużym uproszeniu mówimy o przeprowadzeniu testu przed i po rekomendowanych modyfikacjach, wynikłych na etapie wtórnej optymalizacji. Mówimy tutaj o procesie rozwoju istniejących mechanizmów. Powtarzalnym procesie, który ma na celu systematyczną poprawę użyteczności. Prowadząc benchmark istniejącego produktu lub usługi, należy przeprowadzić badania na odpowiednio dobranej grupie użytkowników.

FAQ

Jak działa benchmarking?

Benchmarking jako sposób na optymalizację działań w sieci poprawia ich wydajność i skuteczność. Przemyślane i metodyczne porównywanie się do konkurencji sprawia, że jesteśmy w stanie znacznie ulepszyć swoje procesy. Jest to metoda, dzięki której pozyskujemy wartościowe informacje oraz wzorce umożliwiające dokonywanie zmian wpływających na przewagę konkurencyjną. Należy pamiętać, że nie jest to metoda polegająca na całkowitym odzwierciedleniu czy kopiowaniu rozwiązań stosowanych przez inne firmy. Wartością systematycznie przeprowadzanego benchmarkingu jest pozyskana wiedza, którą możemy wykorzystać w dostosowaniu do specyfiki własnego biznesu. W benchmarkingu istotne jest zdefiniowanie punktu wyjścia, czyli tzw. bazy porównawczej, do której będziemy się odnosić w kolejnych etapach działań. Dla witryn e-commerce może to być konkretna funkcja, którą podejmuje dany użytkownik np. proces płatności czy proces zamówienia. Do wybranej funkcji lub ich zestawu należy dobrać metryki użyteczności, czyli wskaźniki, które następnie należy w odpowiedni sposób mierzyć, analizować i porównywać.

Kiedy warto przeprowadzić testy porównawcze?

Testy porównawcze warto przeprowadzać przed i po wprowadzaniu zmian wynikających z działań optymalizacyjnych. Można je wykonać np. w związku ze wdrożeniem nowego rozwiązania lub zastosowaniem rekomendacji z audytu UX. Tego rodzaju testy mogą być przeprowadzane właściwie na każdym etapie życia projektu, a szczególnie istotną rolę mogą one odegrać w sytuacji, gdy zauważymy znaczny spadek efektywności lub problemy związane ze skutecznością konkretnego procesu. Dobrym rozwiązaniem jest także zaplanowanie testów porównawczych w regularnych odstępach czasu, np. co 6 lub 12 miesięcy. Przyjęcie konkretnego przedziału czasowego jest jednak uzależnione od cyklu rozwoju danego projektu.

Co to jest benchmarking UX?

Benchmarking UX to element szerokiego procesu, którego celem jest poprawa doświadczeń użytkownika. Skuteczna analiza porównawcza pozwala je zidentyfikować i ocenić ich wydajność za pomocą kluczowych, przyjętych wcześniej metryk. Przeprowadzane w ten sposób badania umożliwiają okresowe analizowanie zmian w jakości i rozwoju produktu. Celem przeprowadzanego benchmarkingu UX jest pozyskanie wzorców oraz inspiracji do poprawy, a następnie wdrożenie modyfikacji wynikających z ich analiz. Jest to część projektowania strategii optymalizacji, wykorzystującej najlepsze dostępne rozwiązania w dostosowaniu do specyfiki firmy lub zachowań osób z grupy docelowej.

Dlaczego benchmark?

Benchmarking UX pozwala uzyskać kluczowe informacje na temat mocnych i słabych stron produktu. Umożliwia lepsze zrozumienie jego cech i funkcji, zachowań klientów oraz wszelkich procesów, od których zależy efektywność jego działania w konkretnych otoczeniu. Dzięki analizie porównawczej łatwiej i dokładniej identyfikujemy obszary wymagające zmiany, co pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Ocena UX według wskazanych metryk oraz w odniesieniu do punktu bazowego lub wzorca ułatwia podejmowanie decyzji, na które wpływ mają konkretne wyniki i obserwacje.

Co jest potrzebne do benchmarkingu?

Benchmarking wymaga przede wszystkim zachowania odpowiedniej kolejności przeprowadzanych etapów, dzięki którym możliwe jest zebranie i usystematyzowanie informacji w sposób umożliwiający ich ocenę. W ich skład wchodzi m.in. określenie procesu, który będziemy porównywać, następnie wybór benchmarku, dobór wskaźników, pozyskiwanie danych, ich ocena i interpretacja oraz tworzenie na ich podstawie celów strategicznych lub obszarów wymagających zmian. Od osób przeprowadzających benchmarking wymaga się nie tylko zrozumienia procesów zachodzących w badanym środowisku, ale również umiejętności wybrania wzorców oraz właściwego zbadania tych procesów za pomocą odpowiednich metod. Dzięki temu możliwa jest ich integracja, a następnie wdrożenie w struktury danego biznesu.

Klienci o nas

Dlaczego my?

Dlaczego Ideo Force?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w audytowaniu, projektowaniu i tworzeniu stron, dzięki czemu jesteśmy w stanie zająć się pracami wdrożeniowymi.

Raporty z naszych audytów pomogły poprawić użyteczność wielu stron, serwisów oraz sklepów internetowych.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę w szczególności potrzeby i oczekiwania klienta.

Nasz team to wykwalifikowani specjaliści, którzy wiedzą jak udoskonalić istnienie firmy w internecie.

Każdy klient jest informowany na bieżąco o statusie wykonywanych prac oraz o ich wynikach.

Tworzymy zgrany team, którego celem jest osiągniecie sukcesu Klienta.

W naszym zespole są także programiści, graficy, copywriterzy i administratorzy.

Posiadamy wiedzę na temat projektowania stron internetowych, dlatego możemy stworzyć nowe funkcjonalności.

Dostosowujemy się do modelu i stylu komunikacji klienta (np. ticketowanie w Redminie, Asana).

Ten rodzaj badania jest bardzo skuteczną metodą weryfikacji użyteczności strony. Pozwala określić te obszary i funkcjonalności, które dla użytkowników są źródłem problemów i dyskomfortu. Wprowadzane zmiany są oparte na realnych potrzebach użytkowników.
Audyt pod kątem UX dokonywany jest przez naszych ekspertów z ogromnym doświadczeniem w badaniu użyteczności serwisów internetowych. Analityka obejmuje użycie odpowiedniej dla specyfiki projektu metody badania użyteczności.
Testy A/B są narzędziem, które umożliwia optymalizację i wdrażanie na stronę najbardziej skutecznych rozwiązań pod kątem sprzedaży. Decyzje podejmowane na podstawie testów A/B są oparte na niezbędnych danych. Zmiany poprawiają użyteczność i skuteczność strony.
Współczynnik konwersji ma bezpośrednie przełożenie na realizację założonych celów biznesowych. Przeprowadzamy eksperckie audyty użyteczności strony. Działania z zakresu optymalizacji konwersji pozwalają w pełni wykorzystać potencjał strony.
W bliskiej współpracy z naszymi klientami przygotowujemy interaktywne makiety stron www. Poznajemy i analizujemy specyfikę projektu, określamy cele biznesowe, które ma spełniać witryna, wypracowujemy koncepcję estetyczną.
Pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz wymagań stawianych przed wdrażanym rozwiązaniem. Dzięki opracowaniu zakresu prac przyśpieszamy czas realizacji projektu, zmniejszamy jego koszty oraz zwiększamy jakość.
Dobrze zaprojektowana architektura informacji pozwala użytkownikom na intuicyjne poruszanie się po stronie internetowej. Dzięki niej nie tylko szybciej odnajdują oni to, czego szukają, ale również chętniej spędzają czas w witrynie.
Dzięki identyfikacji potencjalnych problemów wpływających negatywnie na doświadczenia odwiedzających możemy podjąć działania naprawcze, których celem będzie podniesienie jakości obsługi naszego rozwiązania.
Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy w 24 godziny
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.